Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

КУЛТУРЕН КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1 /1/ Сдружение „Културен клъстер България“ е юридическо лице, отделно от

членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел („ЗЮЛНЦ“), Устава и Решението на учредителното събрание.

/2/ Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
/3/ Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението. /4/ Членовете отговарят за внасяне на дължимия членски внос.

Наименование

Чл. 2 /1/ Наименованието на Сдружението е Културен клъстер България, което

може допълнително да се изписва и на латиница –Cultural Cluster Bulgaria.
/2/ Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището и адреса, където е регистрирано, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ следва да бъдат

посочвани в документите на кореспонденцията на сдружението.

Седалище и адрес на управление Чл. 3 /1/ Седалището на Сдружението е в гр. София.

/2/ Адресът на управление е в град София, ж.к.”Младост” 1, бл.2, вх.В, ет.3, ап.56.

Срок

Чл. 4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ Чл. 5 Сдружението осъществява дейност в частна полза.

Основни цели на сдружението Чл. 6 /1/ Основни цели на Сдружението са да:

 • представлява интересите на своите членове пред правителствените, държавните и местните организации, както и пред международни организации;
 • защитавасоциалнитеиикономическиинтересинасвоитечленове;
 • полага грижи за недопускане на нелоялна конкуренция между членовете;
 • подпомага обучението и преквалификациите на кадрите на членовете си;
 • съдейства на членовете си за установяване на търговски контакти встраната и чужбина;
 • проучва и разработва суровинния ресурс и политика в областта, касаещакултурните и творчески индустрии;
 • прогнозира тенденциите в развитието на продуктите и културнатаинфраструктура на своите членове, разположили обектите си в
 • урбанизираните зони;
 • предоставя на членовете си информация за изискванията на вътрешния международен пазар;
 • организира участие в национални и международни фестивали, културни събития, културни изложения, арт-панаири и изложби, организра и провежда симпозиуми и конференции, организира рекламирането на продуктите на Сдружението;

/2/ За постигане на целите, изложени в предходната алинея, Сдружението и неговите членове ще действат съгласно следните принципи:

1. Сдружението е основано върху принципа на суверенното равенство на всички негови членове;

2. Всички членове на Сдружението изпълняват добросъвестно задълженията, които са поели съгласно настоящия Устав, с цел за всеки от тях да бъдат обезпечени всички права и предимства, произтичащи от качеството им на членове;

3. Всички членове на Сдружението се задължават да оказват всестранна помощ при изпълнение на всяка дейност или задача, предприета от Сдружението, съгласно настоящия Устав;

4. Всички членове на Сдружението се задължават да действат съгласно целите и принципите на работа, приети с този Устав.

Средства за постигане на целите на сдружението и предмет на дейност Чл. 7 /1/ Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са :

 1. Предоставяне на информация/услуги в областта на културата;
 2. Участия в и осигуряване на достъп до програми и проекти, финансирани от ЕСи/или в други национални или международни донорски програми;
 3. Сътрудничество с местни и международни организации, институти и др. за съвместна работа по проекти и програми за финансиране и инвестиции всферата на културата;
 4. Организиране на изложения, конференции, изложби, фестивали, панаири идруги мероприятия с културна насоченост;
 5. Благотворителна дейност, спонсориране на инициативи, насочени къмосъществяване на целите на Сдружението;
 6. Активно сътрудничество с държавната и местна власт, неправителствениорганизации и представителите на бизнеса, като им оказва експертно съдействиев областта на културата;
 7. Разработване и внасяне на предложения за актуализиране на нормативната база,регулираща културния сектор.

/2/ Предмет на дейност на Сдружението е организиране и провеждане на инициативи в областта на културата.

II. ЧЛЕНСТВО

Членство

Чл. 8 /1/ Членуването в Сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат

дееспособни юридически и физически лица, обществени и частни институции, неперсонифицирани правни субекти.

/2/ Член на Сдружението може да бъде всяко физическo или юридическо лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав и плаща редовно членския си внос.

/3/ Почетен член на Сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което -2-

споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и решенията на органите на Сдружението.

/4/ Не се допуска за член на Сдружението лице, което с действията си би уронило престижа на Сдружението или би застрашило обществения му авторитет, или други права и законни интереси на Сдружението.

Права на членовете на Сдружението
Чл. 9 /1/ Всеки член на Сдружението (с изключение на почетните членове –

физически лица) има право:
1) да участва в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;
2) да бъде избиран в органите на управление на Сдружението;
3) да бъде информиран за дейността на Сдружението;
4) да се ползва от имуществото на Сдружението и от резултатите от осъществяване

на дейността му по реда, определен с решение на Управителния съвет;
5) да се ползва от услугите, предоставяни от Сдружението;
6) да участва в мероприятия, организирани от Сдружението;
7) да предлага инициативи от страна на Сдружението в защита на интересите му;
8) да търси съдействието и помощта на Сдружението при осъществяването наv неговата стопанска дейност.

/2/ Право да гласуват в Общото събрание имат само членовете на Сдружението с право на глас.

Задължения на членовете на Сдружението Чл. 10 Всеки член на Сдружението е длъжен:

1) да работи и съдейства за постигане на целите на Сдружението;
2) при изпълнение на проекти, финансирани със средства на ЕС, всички членове участват в изпълнението на проектните дейности, съобразно предмета си на дейност. Правата на собственост върху резултатите от проектите са собственост на Сдружението;
3) да не накърнява доброто име и интересите на Сдружението и да спазва Устава, и вътрешните правилници на Сдружението;
4) да предоставя на Сдружението необходимата информация за своята дейност;
5) да спазва в своята дейност, утвърдените в Сдружението етични правила по отношение на своите търговски партньори и към Сдружението;
6) да работи за издигане на обществения авторитет на Сдружението.
7) да заплаща срещу издаден от Сдружението документ дължимия членски внос /имуществените си вноски/.

Чл. 11 Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или при прекратяване. Упражняването на членски права и изпълнението на членските задължения може да бъде предоставено другиму чрез изрично пълномощно за конкретни действия.

Придобиване на членство

Чл. 12 /1/ Членове на Сдружението се приемат след гласуване от Управителния съвет.
/2/ Кандидатите отправят до Управителния съвет („УС“) писмена молба – заявление за членство, което съдържа:

x Декларация по образец, утвърден от УС;
x Съгласие с целите и предмета на Сдружението и настоящия Устав.

/3/ УС взема решение за приемане или отхвърляне на молбата в едномесечен срок. При липса на решение в едномесечен срок молбата за членство се счита за отхвърлена.

Чл. 13 /1/ Управителният съвет може да приеме за почетни членове физически лица, които симпатизират на целите на Сдружението и допринасят за неговото благополучие. При желание от тяхна страна, те имат право да участват в заседанията на Управителния съвет и при гласуванията с право на съвещателен глас.

Прекратяване на членство Чл. 14 /1/ Членството се прекратява:

1) с писмено предизвестие, получено от УС на Сдружението не по-късно от две седмици;

2) при смърт или поставянето под пълно запрещение;
3) с изключване от УС;
4) с откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност, както и с

вземане на решение за прекратяване на член – юридическо лице; 5) при отпадане.

/2/ Решението за изключване се взема от УС на Сдружението при наличието на някое от следните обстоятелства:

Уронване на престижа и доброто име на Сдружението;
Увреждане на права или законни интереси на Сдружението;
Съществено нарушение на Устава, решения на Общото събрание или на УС,

както и други вътрешни актове на Сдружението;
x Друго виновно поведение, което прави по-нататъшното членство

несъвместимо.
/3/ Основание за отпадането на членство е налице при невнасяне на установените

имуществени вноски и системно неучастие в дейноста на Сдружението.

/4/ При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му и няма право на претенции към имуществото на Сдружението.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 15 /1/ Имуществото на Сдружението се състои от парични средства, право на

собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху интелектуална собственост и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

/2/ Сдружението може да разходва имущество и да осъществява дейност, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

Източници на средства на Сдружението

Чл. 16 /1/ Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат членски внос.

Членският внос се определя от ОС и се заплаща всяко тримесечие. Срокът за внасянето на членския внос е до 15-то число на съответното тримесечие, за което се дължи членския внос.

/2/ С решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство, член на Сдружението може да бъде освободен от заплащане на членски внос за определен период или за времето до прекратяване на членственото правоотношение.

/3/ Членовете на Сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

/4/ Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от Общото събрание на Сдружението.

/5/ Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

/6/ Сдружението може да развива стопанска дейност при спазване на изискванията на действащото законодателство.

/7/ Сдружението няма да разпределя печалба и получените средства ще се използват само за постигане целите на Сдружението.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Сдружението

Чл. 17 Органите на Сдружението са:

 • Общо събрание („ОС“);
 • Управителен съвет („УС“).

Състав на Общото събрание

Чл. 18 /1/ Членовете на Сдружението са или с право на глас, или без право на глас.

/2/ В Общото събрание участват само членовете на Сдружението с право на глас („членове на ОС“). Членовете на Сдружението с право на глас участват в ОС лично или чрез представител.

Представителство

Чл. 19 /1/ Членовете – юридически лица се представляват в ОС от законния/ите им

представител/и или от изрично упълномощено/и лице/а.
/2/ Пълномощник на член на Сдружението може да бъде само физическо лице.
/3/ Един пълномощник може да представлява неограничен брой членове на Сдружението.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 20 Общото събрание:

 1. 1)  изменя и допълва Устава на Сдружението;
 2. 2)  взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 3. 3)  избира и освобождава членове на УС;
 4. 4)  взема решение за откриване и закриване на клонове;
 5. 5)  приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
 6. 6)  приема бюджета на Сдружението;
 7. 7)  приема отчета за дейността на УС;
 8. 8)  взема решение за предявяване на искове срещу членове на УС за причинени на Сдружението вреди;
 9. 9) отменя решения на УС и на другите органи на Сдружението, когато
 10. противоречат на закона, Устава на Сдружението или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 11. 10) взема решение за дължимостта и размера на членския внос и на допълнителните парични вноски от страна на членовете на Сдружението;
 12. 11) разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
 13. 12) отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и/ или Устава на Сдружението;
 14. 13) взема и други решения, предвидени в Устава. Провеждане на Общо събрание

Чл. 21 Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

Свикване на Общото събрание

Чл. 22 /1/ Общото събрание се свиква от УС. То може да се свика и по искане на една трета от членовете на Сдружението с право на глас.
/2/ Ако в срок от един месец от искането за свикване на ОС, УС не отправи писмена покана за свикване, то се свиква от съда по седалището на Сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/3/ Свикването на ОС се извършва чрез покана, отправена до всички членове на Сдружението с право на глас на посочените от тях пощенски или електронни адреси за кореспонденция.

/4/ Поканата съдържа дневния ред, дата, час и място на провеждане на ОС и по чия инициатива се свиква.

/5/ Времето от публикуване или получаване на поканата до заседанието на ОС не може да бъде по-малко от седем дни.

Списък на присъстващите

Чл. 23 /1/ На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите членове или

техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя на УС и протоколчика на ОС.

/2/ В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване наличието на кворум.

Кворум

Чл. 24 Общото събрание може да заседава, ако присъстващите членове с право на

глас, представляват повече от половината от всички членове с право на глас. При липсата на кворум в обявения час, заседание на ОС се провежда след 1 час на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Право на глас Чл. 25 Всеки член на ОС има право на един глас.

Чл. 26 Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: 1) него, неговата съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по

съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително, и

2) юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Вземане на решения

Чл. 27 /1/ Решенията на ОС се вземат с мнозинство от присъстващите.

/2/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
/3/ Решения по чл. 20, т. 1 и 2 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
/4/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Протокол

Чл. 28 /1/ За заседанието на ОС се води протокол в специална книга. Протоколът

се води според изискванията на закона.
/2/ Протоколът на ОС се подписва от ръководещия заседанието и лицето, изготвило

протокола, които удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Всеки член, присъствал на ОС, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола и за тяхното изпълнение.

Управителен съвет

Чл. 29 /1/ Управителният съвет е управителният орган на Сдружението. Той се състои от трима души.
/2/ Юридически лица, членове на УС, се представляват от законния/ите им представител/и или от изрично упълномощено/и лице/а.
/3/ Първоначални членове на УС за срок от три години след учредяване на Сдружението са лицата, изрично посочени в Протокола от учредителното събрание. /4/ Мандатът на членовете на УС е 3 /три/ години.

/5/ Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничение.
/6/ УС избира от своя състав Председател и заместник-председатели, като с решенията си определя техните допълнителни функции.

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 30 /1/ Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на същия.
/2/ Управителният съвет:

1) определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2) осигурява изпълнението на решенията на ОС;
3) разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на настоящия устав;
4) подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
5) подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението;
6) определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението; 7) определя адреса на Сдружението;
8) приема членове на Сдружението;
9) взема решение за участие в други организации;
10) взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
11) изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
12) приема вътрешни актове на Сдружението, включително и за организацията на дейността си.
/3/ Заседанията на УС могат да бъдат свикани по инициатива на всеки един от членовете на УС с писмена покана, изпратена на посочените от членовете на УС пощенски или електронни адреси за кореспонденция. Поканата по предходното изречение следва да бъде изпратена до всички членове на УС не по-късно от един ден преди датата на събранието на УС.

/4/ Заседанията на УС могат да бъдат провеждани и неприсъствено при писмено съгласие на всички членове на УС.

/5/ Решенията на УС по ал. 2 на настоящия член се взимат с мнозинство от всички членове на УС.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 31 /1/ Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя. При

отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от някой от заместник- председателите на УС.

/2/ УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна, скайп или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/4/ УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Председател

Чл. 32 /1/ Председателят на УС организира, ръководи и контролира дейността на

Сдружението в съответствие с решенията на ОС и на УС, като: 1) свиква Управителния съвет на заседания;

2)организира, ръководи и контролира текущата дейност на Сдружението, в съответствие с Устава, решенията на Общото събрание и Управителния съвет; съхранява и води документацията на Сдружението;

3)ръководи заседанията на Управителния съвет и привежда в изпълнение решенията му и тези на Общото събрание;

4) разработва програма за дейността на Сдружението за всяка година и я представя на Общото събрание за утвърждаване;

5) прави предложение за приемане и освобождаване членове на Сдружението;
6) открива банкови сметки на Сдружението и се разпорежда с тях;
7) назначава и освобождава щатния състав на Сдружението;
8) командирова в страната и в чужбина членове на УС и членове на Сдружението,

респективно на техни представители.
/2/ Председателят на УС представлява Сдружението в отношенията му пред трети лица.

/3/ Председателят на УС може да упълномощи някой от членовете на УС да изпълнява всички или част от правата му съгласно Устава и действащото законодателство.

Годишна проверка

Чл. 33 Веднъж годишно Сдружението осигурява извършването на проверка на

дейността си от лицензиран експерт-счетоводител, когато действащото законодателство изисква това.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване Чл. 34 /1/

Сдружението се прекратява:

1) по решение на ОС, прието по предвидения с този Устав ред;

2) с решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Ликвидация

Чл. 35 /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в

случаите на преобразуване на Сдружението.
/2/ Ликвидацията се извършва от УС на Сдружението или от определено от него

лице.
/3/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на

Сдружението от наличните парични средства, ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

VІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 36 Сдружението може да се преобразува в друг вид юридически лица с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя при спазване на изискванията на закона и този Устав.

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменения на Устава

Чл. 37 Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в ЗЮЛНЦ.

Приложимо право

Чл. 38 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав

се прилагат разпоредбите на общото българско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали на Учредителното събрание на Сдружение Културен Клъстер България.