Начална страница

Културен Клъстер България

Проект „Подкрепа за изграждане и укрепване на капацитета на СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“, ДБФП № BG16RFOP002-2.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Този уебсайт е обновен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на уебсайта се носи от СДРУЖЕНИЕ „Културен Клъстер България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този уебсайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Следвайте ни във Facebook и YouTube!

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube

Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar